Nasze miasto Wieluń

 

         Gminę w jej obecnym zasięgu administracyjnym utworzono w 1973 roku na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi utworzono gminę Wieluń, a w 1977 roku połączono ją z miastem Wieluń tworząc współczesną jednostkę administracyjną - miasto i gminę Wieluń.

      Wcześniej miasto Wieluń stanowiło osobną jednostkę administracyjną, gminy wiejskie powstały w 1809 roku w okresie Księstwa Warszawskiego zachowując strukturę własnościową na wsi (wójtem mógł być tylko dziedzic). Taka sytuacja utrzymała się również w latach Królestwa Polskiego.

Na terenie obecnej gminy Wieluń siedzibami gmin były wsie Dąbrowa, Gaszyn, Kurów, Masłowice, Ruda i Starzenice. Ukazem carskim z 1859 roku status ten zachował spośród nich jedynie Kurów.

Położenie i obszar

  • powierzchnia całej gminy - 131,2 km2
  • liczba ludności Wielunia - ok. 22 800 osób

 Gmina miejsko-wiejska Wieluń położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego na pograniczu regionów fizycznogeograficznych:

- Wyżyny Wieluńskiej (południowa i środkowa część gminy) wchodzącej w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej oraz

- Wysoczyzny Złoczewskiej (część północno-zachodnia gminy) i

- Kotliny Szczercowskiej (część północno-wschodnia) należących do Niziny Południowowielkopolskiej.

       Wyżyna Wieluńska stanowi najwyższą część gminy, ma również najbardziej urozmaiconą rzeźbę, dla której charakterystyczne są pagórki morenowe ze skałami jurajskimi w podłożu. Wysoczyzna Złoczewska to falista wysoczyzna morenowa o niewielkich deniwelacjach, Kotlina Szczercowska urozmaicona jest pagórkami i wydmami parabolicznymi.

     Najwyższym punktem gminy jest szczyt wzniesienia koło Kadłuba (238,6 m n.p.m.), najniższy znajduje się w dolinie rzeki Pyszny na północno-wschodniej granicy gminy (ok. 165 m n.p.m.).


     Miasto jest siedzibą powiatu i stanowi regionalny ośrodek gospodarczy, handlowy, oświatowy i kulturalny. Gmina obejmuje miasto Wieluń i 20 sołectw. W Wieluniu krzyżują się krajowe szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 74 z drogą krajową nr 45 i nr 43

 Odległości od większych miast:

  • - Wrocław - 125 km.
  • - Opole - 85 km
  • - Łódź - 100 km
  • - Częstochowa - 70 km
  • - Warszawa - 220 km
  • - Poznań - 240 km