WARUNKI UCZESTNICTWA
w wyjazdach grupowych organizowanych przez Biuro Turystyczne KOLUMB
Organizatorem imprez turystycznych jest Biuro Turystyczne KOLUMB w Wieluniu, plac Legionów 1. tel: 43 843 23 80 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. NIP 832-100-59-56 zwane dalej „Biurem”. Biuro wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wieluniu pod nr 5971. Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 179. Organem rejestrowym jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Podróżny zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania „Ogólnych Warunków Uczestnictwa” . Podpisanie umowy-zgłoszenia oznacza, że Podróżny (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy. Biuro posiada gwarancję ubezpieczeniową wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych, a dodatkowo każdy uczestnik, wpłacający przynajmniej zaliczkę, może otrzymać na żądanie kopię certyfikatu gwarancji ubezpieczeniowej Biura. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy biuro wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez Uczestników w razie niewykonania umowy, Podróżny powinien niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel zawiadamia właściwego marszałka województwa, a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Uczestników do kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki.
1. Zawarcie umowy.
Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Podróżnego z ofertą danej imprezy turystycznej i podpisaniu umowy zgłoszenia uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości 30% . Nie dopuszcza się możliwości wpłacenia wyższej kwoty zaliczki niż wskazano powyżej do 31 dni przed wyjazdem, ewentualne nadpłaty będą niezwłocznie zwracane.
Podpisując umowę-zgłoszenie uczestnictwa Podróżny wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich (oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy. Katalogi i inne informacje pisemne Biura, a także informacje podane na stronie internetowej Biura stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Cena i warunki płatności.
Ceny świadczeń dla Podróżnych są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Określona w umowie cena za świadczenie usługi turystycznej winna być wpłacona w całości przez Podróżnego w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy, chyba, że uzgodniono inną datę. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane na dobro Biura w ustalonych terminach. Cena przedstawiona w umowie jest ceną stałą dla określonej w umowie ilości uczestników. Cena ustalona w umowie może być podwyższona lub obniżona jeżeli konieczność podwyższenia lub obniżenia ceny wynika z następujących okoliczności:
wzrostu/obniżka kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat od usług turystycznych objętych umową (np. podatków turystycznych), przepisów podatkowych i wzrostu cen biletów wstępu (jeśli są wliczane w cenę wycieczki). Podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, które nastąpiło po zawarciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Wzrost/obniżka cen będzie skuteczny w stosunku do Klienta wyłącznie po udokumentowaniu przez Biuro wpływu na jej zmianę z wyżej wymienionych przyczyn i doręczeniu Klientowi pisemnego zawiadomienia o zmianie ceny co najmniej 20 dni przed datą wyjazdu.
3. Zmiany świadczeń.
• Zmiana świadczeń przez rozpoczęciem imprezy
Biuro ma prawo do nieznacznej zmiany warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy po uprzednim poinformowaniu Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku (trwały nośnik: materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane). W sytuacji, gdy Biuro przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszone zmienić główne właściwości imprezy bądź nie jest w stanie spełnić specjalnych wymagań (na których spełnienie strony wyraziły zgodę w umowie) niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku. Biuro może w tym wypadku jednocześnie zaoferować Uczestnikowi zastępczą imprezę, w miarę możliwości o tej samej jakości. W powiadomieniu, o którym mowa powyżej, Biuro informuje Podróżnego o: zmianach warunków umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę; o rozsądnym terminie, w którym Podróżny ma poinformować Biuro o swojej decyzji (tj. czy Podróżny przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę); o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w podanym przez Biuro terminie: o zastępczej imprezie oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza impreza, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, Podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny. W przypadku gdy umowa o udział w imprezie zostanie rozwiązana w związku z odstąpieniem Podróżnego na warunkach określonych powyżej, Biuro nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca wpłaty dokonane przez Podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny w takich wypadkach jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy. UWAGA! Nie stanowi zmiany właściwości imprezy – zmiana kolejności zwiedzania o ile program został wykonany w całości.
• Zmiana świadczeń po rozpoczęciu imprezy
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową Podróżny ma obowiązek zawiadomić o tym Biuro. Biuro usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie przez okres do 3 nocy.
Ograniczenia czasu zapewniania Uczestnikowi niezbędnego zakwaterowania, nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że organizator turystyki został powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku rezygnacji przez Podróżnego podczas trwania imprezy z wykorzystania świadczenia, które obejmuje umowa i program wycieczki, otrzyma on zwrot kwoty adekwatnej do kosztów niewykorzystanego świadczenia, za wyjątkiem wcześniej opłaconego przez Biuro, którego kosztów nie będzie można odzyskać. Zwrot należności dla Klienta dokonuje się bez odsetek.
4. Obowiązki Biura.
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania Podróżnemu informacji wymienionych w art. 40 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Biuro jest zobowiązane poinformować Podróżnego o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowanej imprezy oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Biuro niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc, o której mowa powyżej, polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Biuro może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro.
5. Prawa Podróżnego.
Podróżny ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych umową. W przypadku nie wykorzystania świadczenia wliczonego w cenę imprezy ( np. bilety wstępu, itp.) Biuro zwraca koszt niewykorzystanego świadczenia. Podróżny uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura. Podróżny objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro (np. związanych z awarią autobusu, postojami na granicach itp).
6. Obowiązki Podróżnego.
Podróżny zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórki. Podróżny zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat, których nie obejmuje umowa w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia z pozwem przez Biuro. Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, przewoźników autokarowych, hoteli, linii lotniczych itp.
7. Ubezpieczenia.
Biuro zawiera stosowne ubezpieczenie wymagane przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wszyscy Uczestnicy zagranicznych imprez zbiorowych są ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeń, które wraz z adresem jest każdorazowo podawana na umowie zgłoszeniu,. Pakiet ubezpieczeniowy zawiera: (KL) koszty leczenia i assistance, (NNW) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków i bagażu. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakupienia szerszego wariantu ubezpieczenia (OC, uprawianie sportu, terroryzm itp) . Zawierając umowę-zgłoszenie uczestnictwa, Podróżny deklaruje (w imieniu swoim oraz pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia), że stan zdrowia umożliwia udział Podróżnemu w imprezie. Ze szczegółami warunków ubezpieczenia, każdy Uczestnik ma
prawo i obowiązek zapoznać się w biurze podróży przed wyjazdem. Biuro na prośbę Podróżnego, może również ubezpieczyć uczestników od (NNW) następstw nieszczęśliwych wypadków na wycieczkach krajowych.
8. Reklamacje.
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową Podróżny może zgłosić reklamację w trakcie imprezy bądź w terminie do 30 dni od jej zakończenia. W przypadku wystąpienia niezgodności w trakcie realizacji imprezy, Podróżny ma obowiązek zawiadomić pilota lub innego przedstawiciela Biura niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Podróżny może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy bezpośrednio do Biura. Reklamacja Podróżnego powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona osobiście lub listem poleconym na adres siedziby Biura. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do Biura, a w razie złożenia reklamacji na ręce pilota lub innego rzedstawiciela Biura w trakcie imprezy, w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. W szczególnych przypadkach Biuro zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odpowiedzi do 60 dni, o czym w terminie 30 dni Podróżny zostanie poinformowany pisemnie. W przypadku złożenia przez Uczestnika dalszego odwołania od odpowiedzi Biura, Biuro nie ma obowiązku udzielania następnej odpowiedzi. Podróżny ma prawo do skorzystania z innych metod rozwiązywania sporów. Reklamacje związane z ubezpieczeniem podróżnym można zgłaszać do odpowiedniego (podanego na umowie zgłoszeniu) Ubezpieczyciela pisemnie drogą pocztową, w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali ubezpieczyciela lub Biurze Regionalnym. Reklamacje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wniosek składającego reklamację. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
9. Odpowiedzialność Biura, wyłączenie/ograniczenie odpowiedzialności.
Biuro ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Biuro, czy przez innych dostawców usług turystycznych. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy, takie same ograniczenia stosuje się do Biura. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny, za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Podróżnego. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z umową w przypadku, gdy Biuro udowodni, że: winę za niezgodność ponosi Podróżny lub winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Podróżnych rezygnujących z imprez w czasie jej trwania, chyba, że rezygnacja nastąpiła w przypadkach określonych w przepisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez odpowiednich urzędników granicznych/imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia Podróżnego do danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie
w związku z działaniem lub zaniechaniem takich urzędników i z przyczyn niezawinionych przez Biuro. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi Podróżny lub osoba trzecia niezwiązana z wykonaniem usług turystycznych lub została spowodowana nieuniknionymi, nadzwyczajnymi okolicznościami. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą Podróżnego. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez Podróżnego w miejscu pobytu z podmiotami trzecimi, bez pośrednictwa Biura. Biuro ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do trzykrotności ceny imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie przez Biuro lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność Biura ograniczona jest również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
10. Odwołanie imprezy.
Z uwagi na to, że Biuro organizuje grupowe imprezy turystyczne, może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
- nie osiągnie zakładanego minimum grupy (w przypadku imprez autokarowych min. 30 osób) i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni; Jeżeli impreza zostanie odwołana z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy Podróżny zostanie o tym powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym dostępnym sposobem, a następnie również na piśmie lub na innym trwałym nośniku.
- wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności biuro powiadomi Podróżnego o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy. Biuro w ww. przypadkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.
11. Rezygnacja z imprezy lub zmiana terminu.
Podróżny może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia Uczestnika doręczonego do Biura. Opłata za odstąpienie jest uzależniona od terminu odstąpienia przed datą rozpoczęcia imprezy i wynosi:
• odstąpienie do 45 dni przed dniem wyjazdu – 8 % ceny imprezy + kwotę kosztów związanych z przygotowaniem imprezy – wpłacone zaliczki na noclegi, zakup biletów do zwiedzanych obiektów itp. których nie będzie można odzyskać
• odstąpienie od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 30 % ceny imprezy;
• odstąpienie od 30 do 14 dni przed dniem wyjazdu – 60 % ceny imprezy;
• odstąpienie od 13 do 4 dni przed dniem wyjazdu – 80 % ceny imprezy;
• odstąpienie na 3 dni przed dniem wyjazdu lub później (najpóźniej w dniu wyjazdu ) – 95 % ceny imprezy.
Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego.
Jeżeli zgodnie z zawartą umową w imprezie turystycznej ma wziąć udział wielu Uczestników, odstąpienie od umowy choćby jednego z nich lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Biuro do dokonania ponownej kalkulacji (przeliczenia ceny na jednego uczestnika) ceny za udział w tej imprezie turystycznej Podróżny może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz Uczestników do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
12. Przeniesienie uprawnień i zobowiązań wynikających z zawartej umowy.
Podróżny może bez zgody Biura przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Biura jeżeli Podróżny zawiadomi je o tym na piśmie lub na innym trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla Biura z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty Biuro ma on obowiązek wykazać je uczestnikowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez Biuro w wyniku zmiany uczestnika w imprezie Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. UWAGA! Zmiana uczestnika imprezy musi zostać zgłoszona do Biura na piśmie lub na innym trwałym nośniku, w terminie, który umożliwia przeprowadzenie ewentualnych procedur związanych z zakwaterowaniem i innymi świadczeniami.
13. Ochrona danych osobowych.
Biuro jest administratorem danych osobowych Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Biuro przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura. Odbiorcami danych osobowych będą: linie
lotnicze, promowe, przewoźnicy autokarowi, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, kontrahenci zagraniczni, w celu realizacji zawartej umowy oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Biuro działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu. Podróżnym przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
Jeżeli Biuro przetwarza dane osobowe:
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
- na potrzeby marketingu bezpośredniego - Podróżny może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku - taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.
14. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Podróżnego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów. Warunki Uczestnictwa zgodne z Ustawą z dnia 24.11.2017 r o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasi partnerzy